Menu

Klantenportaal

Nieuws

Focus nodig bij op prijs gestelde Nederlands-Duitse intentieverklaring spoorgoederenvervoer

9 April 2019

Tijdens een Business to Government meeting op 9 april 2019 over spoorgoederenvervoer in Berlijn is een Joint Declaration of Intent voor spoorgoederenvervoer ondertekend door de Nederlandse Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Van Stientje van Veldhoven en de Duitse Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur Enak Ferlemann. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/09/nederlands-duitse-versterking-spoorgoederensector

RailGood ondersteunt van harte de intensivering van de samenwerking tussen Nederland en Duitsland om de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer in beide landen (en daarmee ook Europa) te versterken. Spoorgoederenvervoer is onmisbaar om de uitstoot van schadelijke stoffen doorgoederenvervoer beduidend te reduceren, het dichtgeslibde Nederlandse en Duitse wegennet te ontlasten én de Europese havens, industrie en distributiecentra concurrerend bereikbaar te houden. Ruim 85% vande goederentreinen in Nederland passeert de Duits/Nederlandse grens om de Nederlandse havens, industrie en distributiecentra te verbinden met het Duitse en Europese achterland en andersom. RailGood is sinds zijn oprichting in 2016 warm voorstander van een verregaande harmonisatie van het spoorbeleid, de spoorwegtechniek, de operationele werkwijzen van spoorbeheerders ProRail en DB Netze alsmede de wet- en regelgeving in een volledig geliberaliseerde markt. Dit is goed voor de kostenefficiëntie, productkwaliteit, veiligheid en efficiënte benutting van spoorwegen. Vervoerders, intermodale operatoren en niet in de laatste plaats verladers hebben hier baat bij.

De voorliggende Joint Declaration of Intent heeft op veel punten de steun van RailGood. RailGood en zijn achterban zullen zich inspannen om deze punten ten uitvoer te helpen brengen in de volgende lopende processen:

 • het uitvoeringsprogramma van het Nederlandse maatregelenpakket spoorgoederenvervoer van 18 juni 2018,
 • de ontwikkeling van een toekomstvast basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen, 
 • de kostenefficiënte, bedrijfseconomisch en operationeel verantwoorde migratie van de huidige spoorbeveiligingssystemen naar een toekomstvast en volledig interoperabel spoorbeveiligingssysteem in Europa, in het bijzonder in Nederland en Duitsland.

RailGood ondertekent de Joint Declaration of Intent echter niet. RailGood verwacht binnenkort reeds een Letter of Intent met de Nederlandse Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat te ondertekenen voor de uitvoering van het samenhangende maatregelenpakket spoorgoederenvervoer van 19 juni 2018. Het midden- en kleinbedrijf in het Nederlandse spoorgoederenvervoer is in de huidige uitdagende markt niet in staat, om naast de actieve participatie aan de Nederlandse processen, ook nog deel te nemen aan een extra overlegproces op de Nederlands-Duitse as. In de spoorsector wordt reeds meer dan voldoende overlegd. Zaak is dat deze overleggen vaker leiden tot tastbare resultaten inzake de verbetering van de rentabiliteit en de concurrentiekracht van het spoorgoederenvervoer. Niet in 2030, maar nu en de komende jaren. RailGood ziet het risico dat de verdere verbreding van thema’s bovenop de reeds lopende thema’s en processen afleidt van de focus en voortgang. RailGood en zijn achterban hebben daarbij bij diverse thema’s in de Nederlands-Duitse Joint Declaration of Intent (hierna DoI) geen direct bedrijfsbelang. 

Dat neemt niets weg van het commitment van RailGood om de volgende thema’s in een efficiënte, effectieve en versterkende Duits-Nederlandse samenwerking op te pakken:

 1. Harmonisering en volledige interoperabiliteit van spoorweginfrastructuur en de bekostiging van investeringen in rollend materieel.
 2. Versnelling van de maatregelen voor 740 meter lange treinen.
 3. Noodplan (contingency) management bij grote stremmingen enwaarborging van het goederenvervoer op alle beschikbare grensoverschrijdende routes van herkomst naar bestemming.
 4. Digitale interfaces tussen goederenvervoerders, klanten, spoorbeheerders, terminals, spooraansluitingen en spoorwegonderhoudsproviders met informatie over de treinstatus en ETA.
 5. Realisatie van geharmoniseerde systemen voor monitoring op afstand van de staat van rijdende treinen zoals detectie van hete aspotten en aslasten.
 6. Alle maatregelen ter bevordering van interoperabiliteit en harmonisatie.
 7. Maatregelen om de toegang tot goederenvervoer per spoor voor nieuwe gebruikers te verbeteren door middel van gemakkelijke toegang tot terminals, spooraansluitingen en industrieterreinen, laatste/eerste mijl faciliteiten, grensoverschrijdende coördinatie van routeringsopties en integratie van goederenvervoer per spoor in stedelijke logistiek.
 8. Gemeenschappelijke deskundigengroep voor de financiering van investeringen in rollend materieel met het oog op bijvoorbeeld een EU-regeling voor het faciliteren van investeringen in ERTMS On Board Units.

Belangrijkste thema’s en maatregelen voor RailGood zijn:

 • Met ERTMS naadloos Duitsland te volgen in versie en timing van de uitrol in spoorgoederencorridors/spoortrajecten (begin tot eind 100% interoperabel),
 • Versnellen van de maatregelen voor 740 meter treinlengte (2019-2023),
 • Harmoniseren en dereguleren in het spoorbeheer: in ieder geval gebruiksvergoeding (voor treinpaden), operationele ICT, verkeersmonitoringssystemen, treinpadenaanbod en orderacceptatie alsmede werkwijzen,
 • Aansluiten van Rotterdam/Tilburg/Zeeuwse havens op de North Sea Baltic Corridor via grens Bad Bentheim als principal route.

RailGood kijkt uit naar de samenwerking om deze thema’s en maatregelen te realiseren om onze sector competitiever en rendabeler te maken samen met onze ketenpartners in Nederland en Duitsland en altijd voor onze continuïteit én onze klanten. RailGood zal daarbij doelgericht samenwerken met het Verband Deutscher Verkehrsunternehmen en in de reeds lopende processen in Nederland zorgdragen voor tijdige aanhaking en engagement.

Klik hier om het persbericht in het Duits of Engels te lezen.