Menu

Klantenportaal

Nieuws

Petitie Impuls voor spoorgoederenvervoer aan Tweede Kamerleden

9 Oktober 2018

RailGood biedt samen met DB Cargo, evofenedex, BOZ (branche-organisatie zeehavens), FNV Spoor en CNV Tweede Kamerleden op 9 oktober 2018 een petitie aan met een pleidooi het spoorgoederenvervoer daadkrachtig te stimuleren. De aanbieding is twee dagen voor een overleg in de Tweede Kamer over de toekomst van het spoorgoederenvervoer op donderdag 11 oktober 2018. Voor RailGood is dit een logisch vervolg op de petitie Groen licht voor goederenvervoer per spoor die RailGood namens ruim 50 goederenvervoerders, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, expediteurs, logistiek dienstverleners, inland-terminals, de haven van Duisburg, gemeenten en FNV Spoor op 28 november 2017 aan de Tweede Kamer aanbood (zie www.spoorgoederenspoort.nl). 

Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer 
Om de groei van goederenvervoer per spoor te stimuleren, lanceerden sectorpartijen in het spoorgoederenvervoer en het ministerie op 19 juni 2018 een gezamenlijk pakket aan maatregelen met bijbehorend masterplan spoorgoederenvervoer (zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z11727&did=2018D34651). RailGood ondersteunt dit pakket. Het is goed voor de economie, het klimaat, de werkgelegenheid in de spoorsector en draagt bij aan veiliger Nederlandse wegen en het bestrijden van files. Wij zijn blij met de vaart die staatssecretaris Van Veldhoven brengt in het nakomen van de afspraken uit het regeerakkoord om het spoorgoederenvervoer te stimuleren. 

Kosten spoorgebruik verlagen
De gebruiksvergoeding van het spoor wordt tot 2023 jaarlijks flink verlaagd en moet vanaf 1 januari 2019 in de pas gaan lopen met Duitsland. Dit is een noodzakelijke steun in de rug voor de Nederlandse spoorsector die de afgelopen jaren onder druk heeft gestaan als gevolg van de scheve concurrentieverhoudingen met het internationale wegtransport en omringende landen.

RailGood vindt het zeer zorgelijk dat tegelijkertijd de infraheffingen voor het gebruik van treinpaden en opstelsporen (gebruiksvergoedingen) door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en ProRail wordt verhoogd, met name door een extra spoortax en stijgende parkeertarieven voor treinen. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie tussen de truck en de goederentrein. Vrachtwagens betalen veel minder voor het vervoer dan spoorbedrijven. De binnenvaart is via de Akte van Mannheim zelfs vrijgesteld van heffingen. Deze oneerlijke concurrentie moet stoppen. Het is hoogste tijd voor een gelijk speelveld tussen de transportsectoren en dat de Nederlandse kosten voor het gebruik van het spoor in de pas gaan lopen met Duitsland.

Meer capaciteit nodig
RailGood vraagt verder aandacht voor extra spoorcapaciteit en betrouwbare spoorweginfrastructuur (met name de Havenspoorlijn in Rotterdam vraagt urgente aandacht). Maatregelen zijn nodig om de Nederlandse zeehavens, industrie, railterminals en distributiecentra van Nederland bereikbaar te houden voor het spoorgoederenvervoer, nu en in de toekomst. Ook op andere trajecten die momenteel lijden onder de vertraagde ingebruikname van het ‘derde spoor’ in Duitsland, dient voldoende capaciteit voor het spoorgoederenvervoer beschikbaar te zijn, zodat de door de Staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat en sector geformuleerde groeiambities ook echt gerealiseerd worden. RailGood verwacht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat dat het maximale inspanningen levert om hun Duitse collega’s ervan te overtuigen dat ze haast maken met de aanleg van het derde spoor.

Bekostiging ERTMS
Het spoorgoederenvervoer heeft nog niet zo lang geleden € 50 miljoen geïnvesteerd in het spoorbeveiligingssysteem ERTMS, om op de Betuweroute te kunnen rijden. ERTMS maakt het spoorgoederenvervoer fors duurder, terwijl er zeker komend decennium geen voordelen voor terug komen. De goederenvervoerders voorzien daarnaast beduidend hogere onderhoudskosten dan voor het huidige ATB. De financiële draagkracht ontbreekt in de sector om opnieuw € 120 tot 180 miljoen euro te investeren in een nieuwe versie van ERTMS. Daarbij bestaan bovendien serieuze risico’s als gevolg van technologische onzekerheden en vertraging bij de ingebruikname. Een volledige bekostiging door de overheid van de landelijke uitrol van ERTMS voor het spoorgoederenvervoer is daarom nodig.

Lees hier het maatregelenpakket "IMPULS VOOR SPOORGOEDERENVERVOER".

Meer informatie: Hans-Willem Vroon, 06 5289 5146


Petition Impulse for rail freight transport to Dutch Members of Parliament

RailGood, together with DB Cargo, evofenedex (branch organization of shippers), BOZ (branch organization of Dutch seaports) and the unions FNV Spoor and CNV is offering a petition to MP’s on 9 October 2018 with a plea to stimulate the rail freight transport decisively. This two days before a meeting in the Parliament about the future of rail freight transport in the Netherlands on 11 October 2018. For RailGood this is a logical follow-up to the petition Green light for rail freight RailGood on behalf of more than 50 freight carriers, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), freight forwarders, logistics service providers, inland terminals, port of Duisburg, municipalities and FNV Spoor offered to the Lower House on 28 November 2017 (see www.spoorgoederenspoort.nl).

Measures package rail freight transport in the Netherlands
To stimulate the growth of freight transport by rail, sector parties in rail freight transport and the Ministry of Infrastructure & Water Management launched a joint package of measures on 19 June 2018 with accompanying masterplan for rail freight transport. RailGood supports this package. It is good for the economy, the climate, employment in the rail sector and contributes to safe freight transport and relieves the congested Dutch and European road network. We are pleased with the speed that Dutch State Secretary of Infrastructure & Water Management Van Veldhoven brings in fulfilling the agreements from the coalition agreement to stimulate rail freight transport.

Reduce railway usage costs
The infra charge for the railways in the Netherlands will be significantly reduced until 2023 and must be in line with Germany from 1 January 2019. This is a necessary support for the Dutch rail freight sector, which has been under pressure in recent years as a result of the highly distorted level playing field with truck transport and neighboring countries (especially Germany).

RailGood is extremely concerned that at the same time the infrastructure charges for the use of train paths and railway sidings (infra charges) will be increased by the Ministry of Infrastructure & Water Management and ProRail, in particular by an additional rail tax and rising parking fees for freight trains. This creates unfair competition between the truck and the freight train. Trucks pay much less infra charges than rail freight carriers. Inland shipping is even exempt from infra charges via the Mannheim Act. This unfair competition must stop. It is high time for a level playing field between the transport modalities and that the Dutch costs for the use of the railways must become in line with Germany as soon as reasonably possible.

More railway capacity needed
RailGood requires further attention for extra rail capacity and reliable railway infrastructure (especially the Harbor Line in Rotterdam requires urgent attention). Measures are needed to keep the Dutch sea ports, industry, rail terminals and distribution centers accessible for rail freight transport, now and in the future. Also, on other routes that currently suffer from the delayed deployment of the 'third track' between the Dutch-German border and Oberhausen in Germany, sufficient capacity for rail freight transport must be available so that the growth ambitions formulated by the State Secretary for Infrastructure & Water Management and railway sector are actually realized. RailGood expects the Ministry of Infrastructure & Water Management to make every effort to convince their German colleagues that they speed up the construction of the third track.

Funding ERTMS
Rail freight industry invested € 50 million in the ERTMS rail safety system not so long ago to be able to drive on the Betuweroute (dedicated freight line between Port of Rotterdam and the Dutch-German border). ERTMS makes rail freight transport considerably more expensive, while certainly no benefits will come back in the next decade. Freight railway undertakings also will have significantly higher maintenance costs than for the current Dutch railway safety system ATB. The financial capacity is lacking the rail freight sector to again invest € 120 to € 180 million in a new version of ERTMS. In addition, there are serious risks due to technological uncertainties and delays in commissioning. Full government funding of the national rollout of ERTMS for rail freight transport is therefore required.

More information: Hans-Willem Vroon, +31 6 5289 5146